All posts tagged "ESL CDs"

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

  text size

English Learning Materials at Your Family Learning Center


Cover of Side by Side EnglishDid you know we have Rosetta Stone English level 1, 2, & 3 software at the Family Learning Centers? That is not all we have. There is so much more that we have to offer. Learning English for most ESL adult learners is an arduous task. Where do you find the time? How can you afford those expensive ESL learning materials? If you can’t even afford to buy the textbook, you obviously cannot afford to buy English learning software. That’s where we come in.

 

At the Family Learning Center, we have lots of ESL books, CDs and DVDs to enhance your learning experience. These you can borrow for 3 weeks and will be able to renew 3 more times if you need to have them longer. Does that sound good so far? Let me tell you more. Besides from the books, CDs and DVDs, we have English learning software. As I mentioned above, we have Rosetta Stone English, Longman English Interactive 1 & 2, Side by Side Interactive 1 & 2, Ultimate Phonics and Lexia Reading - Strategies for Older Students (SOS). You may or may not be familiar with these titles. If you have not used them before, do come to your local Family Learning Center and ask us to show you how to use them. We will be more than happy to show you around and to get you started.

 

Hope to see you soon! 

 

Những Tài Liệu Học Anh Văn có tại Trung Tâm Giáo Dục Gia Đình của Thư Viện San Jose

Quý vị có biết chúng tôi có những software học Anh Văn như Rosetta Stone 1, 2 và 3 tại các Trung Tâm Giáo Dục Gia Đình của Thư Viện San Jose?  Chúng tôi còn có rất nhiều tài liệu khác để giúp cho quý vị trau dồi Anh ngữ.  Chúng tôi hiểu được khó khăn của quý vị khi phải học thêm một ngôn ngữ thứ hai trong lúc tuổi đời đã không còn nhỏ nữa.  Một số quý vị thường tâm sự với tôi là quý vị “học trước quên sau nên học được chữ nào hay chữ nấy”.  Có thể quý vị không có thời gian hoặc có nhiều tiền để mua những sách vở Anh Văn đắt tiền đó.  Nếu mua sách vở đã quá đắt thì làm sao quý vị có thể mua những software học Anh Văn vốn đắt hơn sách vở nhiều.  Đây là điểm chính của vấn đề mà chúng tôi muốn nêu ra để quý vị biết mà tìm đến các Trung Tâm Giáo Dục Gia Đình gần nhà.

 

Ở các Trung Tâm Giáo Dục Gia Đình của Thư Viện San Jose, chúng tôi có nhiều tài liệu học Anh Văn miễn phí.  Quý vị có thể mượn các sách vở, băng CD, và DVD học Anh Văn được 3 tuần.  Quý vị có thể gia hạn thêm 3 lần như vậy nếu quý vị cần giữ lâu hơn.  Ngoài những sách vở học Anh Văn, chúng tôi còn có những software như Rosetta Stone English, Longman English Interactive 1 & 2, Side by Side Interactive 1 & 2, Ultimate Phonics and Lexia Reading - Strategies for Older Students (SOS). Có lẽ quý vị chưa có dịp làm quen với những software nầy.  Quý vị nên đến các Trung Tâm Giáo Dục Gia Đình gần nhà để tìm hiểu thêm.  Chúng tôi lúc nào cũng sẳn sàng đón tiếp quý vị. 

 

Hẹn gặp quý vị một ngày gần đây tại các Trung Tâm Giáo Dục Gia Đình của Thư Viện San Jose

 

Los materiales que aprendían ingleses en su centro que aprendía de la familia

 

¿Usted nos conocía tiene nivel inglés 1, de la piedra de Rosetta el software 2, y 3 en los centros que aprendían de la familia? Ése no es todo lo que tenemos.  Hay tanto más que tenemos que ofrecer. El inglés que aprende para la mayoría de los principiantes del adulto de ESL es una tarea ardua. ¿Dónde usted encuentra el tiempo? ¿Cómo puede usted permitirse esos materiales que aprenden costosos de ESL? Si usted no puede incluso permitirse comprar el libro de textos, usted no puede permitirse obviamente comprar software que aprendeinglés. Aquí es adonde venimos pulg.

 

En el centro que aprende de la familia, tenemos porciones de los libros, de los CDes y de DVDs de ESL para realzar su experiencia de aprendizaje.  Éstos que usted puede pedir prestado por 3 semanas y que podrá renovar 3 más veces si usted necesita tenerlas más de largo.  ¿Ese bueno sano hasta ahora?  Déjeme decirle más.  Además de los libros, de los CDes y del DVDs, tenemos software que aprende inglés.  Como mencioné arriba, tenemos inglés de la piedra de Rosetta, Longman 1 y 2 interactivos ingleses, de lado a lado 1 y 2 interactivos, el último Phonics y la lectura de Lexia - estrategias para más viejos estudiantes (SOS).  Usted puede o no puede estar al corriente de estos títulos.  Si usted no los ha utilizado antes, viene a su centro que aprende de la familia local y pide que le demostremos cómo utilizarlos.  Seremos más que felices demostrarle alrededor y conseguir su comenzado.

 

¡Esperanza de verle pronto! 
email  Facebook  Twitter  Flickr  instagram  Pinterest  You Tube  mobile  tickets

Did you see the preview of the new sjpl.org? Thanks for looking, please leave your feedback.